ماژول Property آباکوس – راهنمای گام به گام و جامع

ماژول Property آباکوس – راهنمای جامع و گام به گاممدت زمان مطالعه : 18 تا 25 دقیقه مقدمه در ماژول Part با نحوه تعریف هندسه مدل آشنا شدیم. در مرحله بعدی باید مشخصات مربوط به ماده تشکیل دهنده مدل را تعریف کنیم. به هر حال مشخص است که برای تحلیل و حل یک مساله، علاوه…

ماژول Step آباکوس – راهنمای گام به گام و جامع

ماژول Step آباکوس – راهنمای جامع و گام به گاممدت زمان مطالعه: 20 تا 26 دقیقه مقدمه پس از مشخص کردن هندسه قطعه در ماژول Part، تعیین خواص ماده تشکیل دهنده در ماژول Property و جاگذاری قطعات در کنار یکدیگر در ماژول Assembly نوبت به تعیین مشخصات حل مساله در ماژول Step آباکوس می رسد.  …