کدام گزینه؟ Dependent یا Independent در ماژول اسمبلی؟

کدام گزینه؟ Dependent یا Independent در ماژول اسمبلی؟مدت زمان مطالعه : 4 دقیقه در ورژن های قدیمی، آباکوس همیشه قطعات و Instance ها را به صورت غیروابسته independent وارد فضای Assembly می کرد. اما در ورژن های جدیدتر، امکان افزودن قطعات به صورت dependent را هم اضافه کرد و این حالت را به عنوان حالت…