آموزش رباتیک - در عصر حاضر و قرن بیست و یکم، رباتیک پیشرفته فوق العاده ای داشته است و به
در مقاله قبلی انواع  ربات ها را با توجه به حوزه ای که در آن کاربرد دارند، به هفت دسته
  کاربردهای رباتیک - اگر شما هم وقتی نام ربات را می شنوید، یک موجود آهنی شبیه انسان ( به