کاربرد ماتریس سختی در المان محدود

ماتریس سختی در المان محدود – در ادامه آموزش های مربوط به مبحث المان محدود، به بحث ماتریس سختی می رسیم. پیدا کردن ماتریس سختی، یکی از مهم ترین گام ها در المان محدود است. در این آموزش سعی کرده ایم مهم ترین نکات درباره ماتریس سختی را به زبان ساده بیان کنیم. اگر با…

تابع شکل؛ یکی از پایه های المان محدود

تابع شکل – برای حل مسائل المان محدود، یکی از مهم ترین گام ها انتخاب تابع شکل و به کارگیری درست آن برای حل مسئله است. در گام اول یک تعریف نسبتا سخت از تابع شکل ارائه می دهیم ولی جای نگرانی نیست. چون در ادامه آن را به صورت کامل تشریح می کنیم.  تابع…

المان محدود به زبان ساده

المان محدود به زبان ساده مفاهیم مقدماتی المان محدود با زبانی ساده در ویکی مکانیک روش های عددی؛ یک راه حل برای شرایط پیچیده المان محدود به زبان ساده –  پدیده های فیزیکی معادلاتی دارند که بر آنها حاکم است و شرایط آنها را توصیف می کند. این معادلات اکثرا به صورت معادلات دیفرانسیلی هستند…