حالت های under defined ،fully defined ،over defined در سالیدورک و تاثیر مهم آنها در ترسیمات دوبعدی + فیلم آموزشی رایگان

حالت های under defined ،fully defined ،over defined در سالیدورک و تاثیر مهم آنها در ترسیمات دوبعدی + فیلم آموزشی رایگان فیلم آموزشی  ترسیمات دوبعدی در نرم افزار سالیدورک که با استفاده از ابزار زبانه Sketch رسم می شوند، پایه و اساس ایجاد مدل های سه بعدی هستند. مقید کردن این ترسیمات بسیار مهم است.…