ماژول Load آباکوس – راهنمای گام به گام و جامع

ماژول load آباکوس – راهنمای جامع و گام به گاممدت زمان مطالعه : 7 تا 12 دقیقه مقدمه پس از مشخص کردن نوع و مشخصات حلگر در ماژول step آباکوس، نوبت به تعیین شرایط مرزی و بارهای وارد شده بر مدل، با استفاده از امکانات ماژول load آباکوس می رسد.   ماژول load آباکوس جزو…