تلرانس های هندسی – مهم ترین تفاوت های استاندارد ASME 14.5 ورژن 2009 و 2018

تلرانس های هندسی – مهم ترین تفاوت های استاندارد ASME 14.5 ورژن 2009 و 2018 استاندارد ASME Y14.5 که از طرف انجمن مهندسان آمریکا (American Society of Mechanical Engineering) منتشر می شود، استانداردهایی را حول موضوع تلرانس گذاری هندسی در نقشه های مهندسی و نحوه استفاده از آنها در طراحی، ساخت و کنترل بیان می…