تلرانس های هندسی – مهم ترین تفاوت های استاندارد ASME 14.5 ورژن 2009 و 2018

تلرانس های هندسی – مهم ترین تفاوت های استاندارد ASME 14.5 ورژن 2009 و 2018 استاندارد ASME Y14.5 که از طرف انجمن مهندسان آمریکا (American Society of Mechanical Engineering) منتشر می شود، استانداردهایی را حول موضوع تلرانس گذاری هندسی در نقشه های مهندسی و نحوه استفاده از آنها در طراحی، ساخت و کنترل بیان می…

راهنمای جامع تلرانس ها در نقشه کشی مهندسی مکانیک

راهنمای جامع تلرانس ها در نقشه کشی مهندسی مکانیک مقدمه در صنعت، هیچ قطعه ای را نمی توانیم بدون خطا بسازیم. در واقع ماشین آلات مورد استفاده برای ساخت قطعات، هر کدام محدوده خطایی دارند که باعث ایجاد یک خطا در در محصول نهایی می شود. البته این نکته به این معنا نیست که ما…